Výkup pôdy

PD Važec oznamuje všetkým vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že s platnosťou od 23.2.2015 zvyšuje výkupné ceny za poľnohospodársku pôdu v k. ú. Važec.

Pre konkrétne informácie kontaktujte: Mgr. Blanka Špaková, 0948 010 052, podavazec@ekofarmavazec.sk

PD Važec vykupuje poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území Važec. Pristupujeme individuálne ku každému vlastníkovi s cieľom spokojnosti predávajúceho aj kupujúceho.

Všetky potrebné a aktuálne informácie o poľnohospodárskej pôde z katastra nehnuteľností poskytujeme „zadarmo“ prostredníctvom systému SKEAGIS.

Informácie ( listy vlastníctva, čísla parciel, výmery, spôsob vlastníctva , atď. ) obdržíte na osobnom stretnutí, elektronicky emailom, alebo poštou.

Postup predaja

Kontaktovanie PD Važec – elektronicky emailom, tel. , alebo osobne na PD Važec v pracovné dni od 8 – 14 hod, 1. poschodie , číslo dverí 6

Kontaktná osoba

Mgr. Blanka Špaková, 0948 010 052, podavazec@ekofarmavazec.sk

  • Identifikácia vlastnených nehnuteľností , výpočet výmery, návrh kúpnej ceny a pre jednanie podmienok predaja
  • Odsúhlasenie vzájomných návrhov a poskytnutie potrebných informácií od predávajúceho ako fotokópia, alebo scan Občianskeho preukazu, číslo bankového účtu na vyplatenie kúpnej ceny, dedičské konanie atď.
  • Vyhotovenie kúpnych zmlúv a úradné overenie podpisov predávajúceho
  • Doručenie kúpnych zmlúv na PD Važec
  • Vyplatenie kúpnej ceny predávajúcemu
  • Podanie návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností ( správne poplatky platí PD Važec )
  • Zaslanie 1 x originálu kúpnej zmluvy predávajúcemu po doručení „Rozhodnutia o povolení vkladu“ z katastra nehnuteľností
  • Ukončenie obchodu

V prípade vlastníkov s trvalým pobytom mimo obec Važec vieme celý obchod uzatvoriť elektronickou formou a poštou a nie je potrebná osobná návšteva na PD Važec.

Výhľad - poľnohospodárske družstvo Važec Tatry